Re: možnosti reklamácieVaše osobné skúsenosti a názory na akvaristické obchody a predajcov

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod arowana » 11 Feb 2010 10:25 am

Reklamačný poriadok sa riadi Občianským zákonníkom :

Zodpovednosť za vady predanej veci

§ 619

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

§ 620

(1) Záručná doba je šesť mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

(2) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Záručná doba presahujúca šesť mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej doby.

(3) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

§ 621

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

§ 622

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

§ 625

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

§ 626

(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchle kazia, musia sa uplatniť najdlhšie v deň nasledujúci po kúpe a pri použitých veciach najdlhšie do šiestich mesiacov po ich kúpe; inak práva zaniknú.

§ 627

(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Reklama

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod arowana » 11 Feb 2010 10:39 am

Neviem síce / nemám momentálne čas na preverenie /, či nejaká novelizácia, neupravuje iné podmienky, ale na webe sa to dá dohľadať.
Všetky webshopy by sa mali riadiť smerníc Občianského zákonníka, ale v podanie reklamačného poriadku, sa v rámci niektorých webshopov, môžu mierne líšiť.
Pre porovnanie prikladám reklamačný poriadok webshopu http://www.tuning.sk

1) Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb., podľa zákona č. 634/1992 a č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti COBRA TUNING s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe prípadne záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné resp. sériové čísla a záručná doba. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe.


2) Záručné podmienky

a) Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo faktúre ak bola vystavená. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobou, viď bod 2, odsek j). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník dostať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

b) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s tovarom. U ostatného tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad a obal reklamovaného tovaru počas trvania záruky ponechať a uschovať.

c) Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

d) Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Pre úspešné počatie reklamačného konania je kupujúci povinný dodať všetky potrebné informácie, ktoré sú spojené s podstatou preverenia samotnej reklamácie predávajúcim. Na vyžiadanie kupujúceho dodá potrebné úkony/kroky (fotografický materiál, podrobnejší popis chyby produktu, atď.) predávajúci písomnou alebo ústnou formou. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné alebo sa jedná o neodstrániteľnú chybu výrobku). Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

e) Reklamačný formulár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo faxom na adresu predajcu (+421 / 2 4342 7799) alebo e-mailom na adresu: reklamacie@tuning.sk

f) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti COBRA TUNING s.r.o. alebo inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom balení a stave, kompletný, vrátane príručiek, káblov a ostatného príslušenstva, ak dodané. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom, ak bol vydaný. U reklamovaného produktu, kde bola vyžadovaná odborná montáž, je nutné dodať písomné potvrdenie servisu alebo odborníka, ktorý aplikáciu vykonával.

g) Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu výrobku, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
- predávajúci chybný tovar vymení.

h) Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:

- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

i) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

j) Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

k) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru,
- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,
- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,
- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom (nestabilita elektrickej siete alebo napájacom zdroji atď.).

l) V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 20,-€ bez DPH za každú aj začatú hodinu práce.

m) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

n) V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za chybu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá chyby (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

o) Spoločnosť COBRA TUNING s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými alebo lepšími parametrami.

p) Na spotrebný materiál (žiarovky, výbojky, iné svetelné zdroje, oleje, chemické látky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

q) V prípade mimozáručnej opravy má spoločnosť COBRA TUNING s.r.o. právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním poruchy, aj keď sa neskôr ukáže, že by oprava chyby bola nerentabilná alebo neopraviteľná. Sadzba je 20,-€ bez DPH za každú aj začatú hodinu práce

r) Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúce Obchodnému zákonníku!).

s) Spoločnosť COBRA TUNING s.r.o. poverená jednotlivými výrobcami ako autorizovaný servis na území Slovenskej republiky ustanovuje v otázkach všetkých záručných a pozáručných opráv predávaných produktov nasledovné osoby ako oprávnené:

- Róbert Kareš
- Juraj Gömöry


3) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a) Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

b) Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 10. januára 2009. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Spoločnosť COBRA TUNING s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod arowana » 11 Feb 2010 10:49 am

Samotný shop uvádza v rámci reklamačných podmienok / nič iné som tam nenašiel / :

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou dodávaného tovaru a s podmienkami nákupu uvedenými na tejto stránke v znení v deň objednania

Akvaristika Shopakva neručí za akékoľvek následné škody, ktoré sú spôsobené nedodaním alebo meškaním tovaru vinou prepravnej spoločnosti, prírodnými podmienkami, nesplnením očakávaných vlastností tovaru a pod.

Podľa zákonov Slovenskej republiky má kupujúci možnosť tovar vrátiť v zákonnej lehote. Žiadne ďalšie odškodnenie Akvaristika Shopakva.sk neposkytuje

Akvaristika Shopakva si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 14dní od objednania

Ak ste pri svojej registrácii neuviedli korektné telefónne číslo, vyhradzujeme si Vaše objednávky stornovať s upozornením, aby ste si doplnili svoj telefón.

Vaše telefónne číslo potrebujem preto, aby sme vedeli promptne odkomunikovať s Vami zmenu spôsobu dopravy, resp. pri posielaní kuriérskou službou Vás má ako kuriér kontaktovať ak nie ste práve doma k zastihnutiu, aby dohodol s Vami spôsob a čas doručenia zásielky.Budeme radi ak sa podelíte s Vašimi poznatkami a pripomienkami na náš E - mail

Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom eshope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod Kubo » 11 Feb 2010 11:21 am

Komu sa to bude chciet citat Zoli ? Predchadzajuci zakaznik Petr z ciech bol vybaveny bezproblemovo a to vymenou tovaru za druhy kus toho isteho tovaru. Preco by slovensky obcan nemohol mat rovnake pravo a dostat novy tovar ? Ved poskodeny tovar moze predavajuci poslat firme odkial to bral a oni mu tovar vymenia pripadne peniaze vratia. Ja osobne ked si nieco objednam chcem aby to slapalo hned odzaciatku a nebudem cakat na opravenie pokazeneho tovaru kedze som si pokazeny tovar neobjednaval ale plne funkcny. Aj mne to pripada dost neseriozne a tiez by som nechcel cakat a uz vobec by som nechcel taky tovar ktory mi raz nefungoval ale pozadoval by som uplne novy. A to , ze bol pouzity to je samozrejme , ako inak sa da zistit funkcnost tovaru ? Pozeranim na obal ? Hmmmmm ... :)
Obrázok používateľa
Kubo
 
Príspevky: 1616
Obrázky: 169
Založený: 19 Mar 2005 22:50 pm
Bydlisko: Kosice

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod arowana » 11 Feb 2010 11:59 am

Kubo, len si to kľudne preštuduj, je to aj pre teba.

Reklamácia nie je len o samotnom prístupe predávajúceho, ale aj o istých zákonných postupoch. Keby tak nebolo, stala by sa z obchodu len obyčajná anarchia a ver tomu, že skrátka by prišiel len koncový zákazník. Zákon teda musí ochrániť nielen zákazníka, ale aj samotný obchod.
Napr. to, že niekomu v dobrej vôli vymením tovar v rámci reklamácie na počkanie / ak ho prirodzene mám k dispozícii /, je len moje dobré gesto obchodníka, ale nič ma v rámci zákona k tomu neviaže. Teda ak rovnaký tovar nemám k dispozícii / a nemám ani dobrú vôľu /, tak jednoducho nasleduje reklamačný protokol a do 30 dní, sa dozvieš výsledok reklamačného konania. Pokial aj v prípade, že je zákazník v práve a obchodník to odmietne akceptovať / žiaľ, u nás dosť častý prípad /, tak máš možnosť vymáhať si svoje právo len na súde v občianskoprávnom spore.
Realita je taká, že v prípade pochybenia predávajúceho, je nečinná, prípadne neúspešná aj SOI a aj úrady na ochranu spotrebiteľa.

Táto poznámka je všeobecná a netýka sa len http://www.shop.akva.sk
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod drda1 » 11 Feb 2010 16:13 pm

Nedá mi nezapojiť sa. Máme v platnosti Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
A na internete sa píšu zaujímavé veci. Podľa mňa by sa dal použiť §7, poprípade aj §8.
Nemám nič proti uvedenému e-shopu, ale takisto si viem predstaviť stav, že si kúpim za dosť peňazí externý filter, ktorý mi príde už od predajcu nespôsobilý prevádzky / tečúci /.
Práve kvoli takýmto stavom bol tento zákon prijímaný. Aby chránil kupujúceho, ktorý si nemôže uvedený výrobok skontrolovať a poprípade aj vyskúšat tak, ako má mať túto možnosť v kamennej predajni.
Ako k tomu prídem ja ako kupujúci, že teraz nemám 30 dní ani peniaze, ani filter.
Myslím si, že pri troche dobrej vôle, by to vedel predajca vyriešiť aj inak - zvlášť ohľadom na svoje dobré meno.
Pokiaľ by sa nedalo rozumne dohodnúť s predajcom ( napríklad na rýchlejšom vyriešení reklamácie ako bežných 30 dní ) riešil by som to odstúpením od zmluvy, aj s vedomím prípadnej istej finančnej straty.

Citujem z http://www.porada.sk/t114213-p2-vratenie-tovaru-pri-kupe-cez-internet.html relevantnú časť odpovede
týkajúcu sa zákonnej možnosti vrátenia tovaru:


§2
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5-tich týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
§4
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu na adresu ....................
§5
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Adresu pre vrátenie tovaru určí dodávateľ.
§6
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.
§7
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

§8
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.
drda1
 
Príspevky: 150
Obrázky: 1
Založený: 11 Feb 2003 08:29 am
Bydlisko: Banska Bystrica

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod arowana » 11 Feb 2010 16:45 pm

drda1 napísal:...Máme v platnosti Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


Súhlasím, je to však vždy v prvom rade o bezproblémovej komunikácii a ochote oboch strán na vzájomnej dohode.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re: možnosti reklamácie

Odoslaťod Giftzahn » 11 Feb 2010 20:02 pm

njn, paragrafy ... jj, fajna to vecika ... akurat ze tu na Slovensku si s nimi moze koncovy zakaznik tak maximalne vytriet ... :mrgreen: ze ano

... otazka je co je lepsie ... spokojny platiaci zakaznik, ktory sa opat "zastavi" v e-shope a nakupi ... ( lebo napr. good-will, proptne riesenie reklamacie, pripadne vymena tovaru za iny atd.) alebo zakaznik ktory vyhlasi " e-shop xy" nikdy viac (lebo jeho subjektivne skusenosti su take ake su) ... predat vie kade-kto ale support/podporu a riesenie problemov zial len malo kto ....
Obrázok používateľa
Giftzahn
 
Príspevky: 6033
Obrázky: 12
Založený: 11 Jan 2008 14:09 pm
Bydlisko: Bratislava

Re:

Odoslaťod arowana » 11 Feb 2010 21:05 pm

Giftzahn napísal: ... predat vie kade-kto ale support/podporu a riesenie problemov zial len malo kto ....


Je to všeobecný problém aj mnohých kamenných obchodov.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re:

Odoslaťod Giftzahn » 12 Feb 2010 08:21 am

jj, presne tak nie je to specificky problem e-shopov ... ono, myslim si ze to este chvilu potrva kym sa aj u nas nabehne na taku ustretovost voci zakazikom ak je bezna inde ...

ale lepsi sa to pomaly ... napr. Hornbach ... do mesiaca vezmu tovar spat ...moze ho clovek aj pouzit ... len musi doniest tovar naspat s povodnym obalom a bud vratia peniazky spat alebo tovar vymenia pokial ho maju skladom, mam to overene specialne u filtrov .... :mrgreen:

v Baumaxe mi bez vacsich problemov vzali po vyse mesiaci svojho casu spat externy filter AquaEL - tiez tiekol a tiez to bola vyrobna vada ...akurat som musel ist za veducim a ten bez velkych problemov vzal tovar spat a vratil peniazky :wink:
Obrázok používateľa
Giftzahn
 
Príspevky: 6033
Obrázky: 12
Založený: 11 Jan 2008 14:09 pm
Bydlisko: Bratislava

Re:

Odoslaťod skala » 12 Feb 2010 12:33 pm

Dovolim si mierne namietat, ze v pripade XP-eho je ustretovost jeho ku zakaznikov az privelka. Mam s nim urcite vacsie skusenosti pocas toho, ako predaval na burzach, ako konal z roznymi zakaznikmi aj mimo nich, napokon aj so mnou, ked som bol jeho zakaznik sam. A viacero pozitivnych ohlasov sa nachadza aj tu na akve. S beznym pristupom obchodnika, ktory ma ma na haku, ked vojdem do predajne je to uplne o niecom inom.

Neviem si celkom dobre predstavit, kam by to spelo, keby zakaznik mal narok na "cestovne" svojho reklamovaneho drobneho tovaru. Obavam sa, ze zakaznici by sa predhanali vo vymyslani roznych potvrdeni, blockov. A napokon by sa pred kupou vzdy uzatvarala zmluva o predaji tovaru za urcitych podmienok.

Citam tu o obaloch. Sami v zamestnani sme sa s tym potykali pomerne tazko. Dnes (ak sa preboha nezmenil zakon), ak si chcem uplatnit zaruku, nemusim skladovat jeho obal. To znamena, ziadne skatule, ziadne povodne zabalenie. Je tam myslim lehota 5 dni, po ktorej mozem skatule kludne zahodit. Kedze viem, ze realita mozno moze byt iny, v pripade neochoty prevziat reklamovany tovar, odporucam kazdemu ohanat sa zakonom, SOI-kou apod. Svoje prava by sme si mali vediet vymoct vsetci, aj zakaznici, aj predajcovia
Obrázok používateľa
skala
 
Príspevky: 3849
Obrázky: 16
Založený: 09 Apr 2003 17:24 pm
Bydlisko: Piešťany, Bratislava

Re:

Odoslaťod Giftzahn » 12 Feb 2010 13:10 pm

@skala: jj, sak to ved .... skus ist do sudneho sporu o tovar v hodnote 50,- alebo hoci 100,- EUR :mrgreen: ked to aj na konci snad vyhras a potom si zratas naklady s tym spojene ... cize asi tak ... :wink: SOI ... hmm si snad robis srandu ... tato organizacia je tak na smiech ...

ale tu o to teraz nejde ... sam som bral veci a neraz od XP-ho a som aj s nim aj s jeho shopom spokojny .... ale otazka znie ako som pisal:

... otazka je co je lepsie ... spokojny platiaci zakaznik, ktory sa opat "zastavi" v e-shope a nakupi ... ( lebo napr. good-will, proptne riesenie reklamacie, pripadne vymena tovaru za iny atd.) alebo zakaznik ktory vyhlasi " e-shop xy" nikdy viac (lebo jeho subjektivne skusenosti su take ake su) ... predat vie kade-kto ale support/podporu a riesenie problemov zial len malo kto ....


cize ergo kladivko .... rad nakupim u XPho znova (a nespochybnujem jeho ochotu atd.) ... ale nie filter... preco?

nuz pre to ze ak zoberem ten isty filter z Hornbachu povedzme aj o 10,- 20,- EUR drahsi ... mozem ho doma pripojit, pokial zisitim vyrobnu vadu ako v tomto pripade ...zabalim ho do povodnej krabice zoberem spat do Hornbachu a dostanem (mozem to spravit do mesiaca cize 30 dni je casu na testovanie) peniaze spat - hned a zoberem si s policky druhy .... takze preto :wink: ... celkove naklady na tuto akciu ?

BA Dubravka - Hornbach benzin tam a spat urcite menej ako 8 EUR, cas do max. hodiny mam druhy funkcny filter .... a to je ta pridana hodnota, to je to co potrebuje snad kazdy kto riesil takyto problem .... cize v tom vidim pri Hornbach Ba jeho "pridanu hodnotu" ....
Obrázok používateľa
Giftzahn
 
Príspevky: 6033
Obrázky: 12
Založený: 11 Jan 2008 14:09 pm
Bydlisko: Bratislava

Re:

Odoslaťod Kubo » 12 Feb 2010 13:47 pm

Aby bolo jasne , moj prispevok vyssie nebol mysleny len konkretne na XPho shop ale bol to len moj pohlad na problem michalika daniela. Rovnako by ma to stvalo ako jeho.
Obrázok používateľa
Kubo
 
Príspevky: 1616
Obrázky: 169
Založený: 19 Mar 2005 22:50 pm
Bydlisko: Kosice

Re:

Odoslaťod Giftzahn » 12 Feb 2010 13:51 pm

Kubo napísal:Aby bolo jasne , moj prispevok vyssie nebol mysleny len konkretne na XPho shop ale bol to len moj pohlad na problem michalika daniela. Rovnako by ma to stvalo ako jeho.


jj, k tomuto sa pripajam ... tu nejde tu o XPho alebo o jeho e-shop ... ide o problem ako taky :)
Obrázok používateľa
Giftzahn
 
Príspevky: 6033
Obrázky: 12
Založený: 11 Jan 2008 14:09 pm
Bydlisko: Bratislava

Re:

Odoslaťod arkon » 12 Feb 2010 14:56 pm

Moznost dorucenia chybneho tovaru uz z vyroby cez e-shop a jeho nasledna reklamacia a cakanie... mi pride ako mala dan za velke cenove zvyhodnenie oproti kamennemu obchodu. Priklad: Filter JBL Cristal Profi 1500 je v kamennom o 70E drahsi ako na nete (Nitra). To mi pride ako svinstvo pretoze filter nepyta jest ani energiu ani starostlivost. Ked to porovnam s nadsadenymi cenami ryb.
Obrázok používateľa
arkon
 
Príspevky: 163
Obrázky: 11
Založený: 27 Okt 2006 20:45 pm
Bydlisko: Nitra

Re:

Odoslaťod arowana » 12 Feb 2010 16:09 pm

arkon napísal:... To mi pride ako svinstvo pretoze filter nepyta jest ani energiu ani starostlivost. Ked to porovnam s nadsadenymi cenami ryb.


Keď už sme pri cenovej polemike, nejako som tej poznámke neporozumel.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re:

Odoslaťod Giftzahn » 12 Feb 2010 16:20 pm

arkon napísal:Moznost dorucenia chybneho tovaru uz z vyroby cez e-shop a jeho nasledna reklamacia a cakanie... mi pride ako mala dan za velke cenove zvyhodnenie oproti kamennemu obchodu. Priklad: Filter JBL Cristal Profi 1500 je v kamennom o 70E drahsi ako na nete (Nitra). To mi pride ako svinstvo pretoze filter nepyta jest ani energiu ani starostlivost. Ked to porovnam s nadsadenymi cenami ryb.


njn, nezabudaj ze kamenny obchod nieco stoji ... a nie malo, teda pokial nieje v pivnivnom priestore panelaku ze ano :twisted: na druhej strane e-shop mozem prevadzkovat aj s 1,2,3-izboveho bytu a v pincici alewbo garazi mam sklad ...a naklady su oproti kamennemu zanedbatelne .... :mrgreen:

jj, ale ten filter a teda jzisk s jeho predaja musi zarobit na elektriku, prenajom, odvoz odpadu, technicke vybavenie kammenneho obchodu socialne odvody, zdravotne odvody, dan s prijimu, plat zamestnancov atd. a plus este nieco musi ostat ako cisty zisk aby sa to vobec oplatilo robit .... takze preco sa cudujes ze je ten filter drahsi v kamennom obchode ? netvrdim ze musi byt o 70 EUR drahsi ale je pochopitelne ze drahsi bude .... :roll:
Obrázok používateľa
Giftzahn
 
Príspevky: 6033
Obrázky: 12
Založený: 11 Jan 2008 14:09 pm
Bydlisko: Bratislava

Re:

Odoslaťod arkon » 12 Feb 2010 16:37 pm

arowana napísal:Keď už sme pri cenovej polemike, nejako som tej poznámke neporozumel.

Myslene asi takto: Obchodnik v beznom obchode obiedna techniku a ta je niekde na policke v predajni alebo v sklade ( az na tu policku je to rovnake ako v e- shope). Tym ako filter pride a je zaskladneny naklady uz nevytvara. Caka na svojho majitela a hotovo. Obchodnik v e-shope predava ( budem sa drzat toho konkretneho pripadu) filter o 70 E lacnejsie a stale na nom ma zisk. Na nete stoji cca 145E a nech mi nikto nehovori ze tretina je primerany zisk. Potom sa cuduju ze maju male zisky a predajne koncia.
V poslednej dobe mam pocit, ze kamenne obchody zivia chovatelia psov, zacinajuci akvaristi a "sialenci" kt. si kupuju original akvariove sety za neskutocne prehnane ceny( ale to je kazdeho vec).
A k tym rybam: nakupne ceny ryb sa nielen tu preberali casto, ze sa skoro od revolucie drzia na skoro rovnakej urovni...je to bieda. V porovnani s technikou ale aspom trosku chapem vnimanie obchodnika- zo zivym tovarom jednoducho kazdodenne naklady ma. To uz v akom stave tie ryby predava je povacsinou tiez smutne. Osobne viem ze co si nedochovam sam, nedonesiem od chovatela alebo priamo z velkej chovne v akva buducnucnost ma neistu. Ale nie o rybach je tato tema...
Obrázok používateľa
arkon
 
Príspevky: 163
Obrázky: 11
Založený: 27 Okt 2006 20:45 pm
Bydlisko: Nitra

Re: možnosti reklamácie / vrátenia tovaru kupovaného cez E-shop

Odoslaťod arowana » 12 Feb 2010 16:58 pm

Arkon, mám z tvojej odpovede dojem, že nemáš o ekonomickom a ani prevádzkovým fungovaní obchodu veľa znalostí, a to ako z e-shopového, tak ani z kamenného.
Predpokladám, že aj živý tovar si nakupuješ z e-shopu.
Giftzahn, to vcelku vystihol celkom stručne a jasne.

Vo všeobecnosti tu akosi každému uniká jeden fakt a to ten, že všetok technický balast, ktorý je v predaji, je predajný len vďaka tomu, že ho niekto potrebuje. Nie je to však zákazník, ale jeho živý chovanci. Technický balast sa už predáva pomaly už v každom supermarkete a takmer už aj v potravinách a je to len vzájomný boj s číslami v konečnom zisku. Treba si však uvedomiť, že keby každý nakupoval len v e-shopoch, tak zaniknú kamenné predajne, lebo na druhej strane, ich iba živý tovar nedokáže ekonomicky utiahnúť. Predpokladám, že po realizácii podobného scenára, by na Slovensku ostali cca. 2-3 predajne, ktorých by samotný živý tovar , dokázal uživiť.
Obrázok používateľa
arowana
 
Príspevky: 2547
Obrázky: 77
Založený: 23 Nov 2006 04:32 am
Bydlisko: Košice

Re: možnosti reklamácie / vrátenia tovaru kupovaného cez E-shop

Odoslaťod Kubo » 12 Feb 2010 17:21 pm

Preto ja zasadne nenakupujem v e-shopoch , pretoze tovar nevidim a nemozem si vybrat presne ten kus ryby ci techniky na ktory ukazem prstom. :)
Obrázok používateľa
Kubo
 
Príspevky: 1616
Obrázky: 169
Založený: 19 Mar 2005 22:50 pm
Bydlisko: Kosice

Re:

Odoslaťod Volodus » 12 Feb 2010 17:26 pm

arkon napísal:Myslene asi takto: Obchodnik v beznom obchode obiedna techniku a ta je niekde na policke v predajni alebo v sklade ( az na tu policku je to rovnake ako v e- shope). Tym ako filter pride a je zaskladneny naklady uz nevytvara. ...

Tak ti poslem zo 50 filtrov, ty si ich hod do obchodu na policku a sleduj ako nemas ziadne naklady :)
Kazda jedna vec stoji peniaze ... za predajnu totiz platis nejaky najom a kazda vec ktora ti stoji na regaloch ta potapa(financne).
E-shop je naozaj dobra vec, ale kamenna predajna je kamenna ... nemusis si totiz nic predstavovat ako vyzera ale si to realne pozries.
A ako pisal Giftzahn - odpalila sa mi graficka karta, sup do obchodu a o hodinu uz vsetko fici ... cena +10€ oproti eshopu, to je cena ktoru nemam problem zaplatit za usetreny cas - dasa to aplikovat na vsetko - cas su peniaze.
Volodus
 
Príspevky: 150
Založený: 25 Aug 2009 12:43 pm
Bydlisko: Bratislava


Naspäť na Akvaristické obchody

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.