Peter Kaclík - Živorodky


Žijú v južnej časti Severnej Ameriky, v Strednej a Južnej Amerike a malá časť v Juhovýchodnej Ázii. Čo sa týka vymedzenia skupiny "živorodky" tak narazíme na problém umelo vytvorenej skupiny, ktorá nemá jasný taxonomické odôvodnenie. Predstavujú štyri čeľade: Goodeidae, Anablepidae, Poeciliidae (patriace do radu Cyprinodontiformes), Hemiramphidae (patriace medzi Beloniformes). Medzi tzv. živorodkami totiž nájdeme pomerne dosť druhov, ktoré sa živorodosťou nevyznačujú. V taxonómii tejto skupiny je aj v súčasnosti veľký pohyb, možno aj preto lebo ide pravdepodobne o evolučne mladú skupinu. Živorodky sú príbuzné kaprozúbkam. Živorodosť ako taká je hodnotená evolučne ako vysoký stupeň, k čomu sa prikláňam aj ja. Veď stačí si uvedomiť, ktoré skupiny organizmov sa vyznačujú rovnakou schopnosťou - okrem iného aj človek rozumný - Homo sapiens. Patria sem druhy, ktoré sú snáď pre akvaristu aj neakvaristu azda najznámejšie: gupky - Poecilia reticulata, mečúň mexický - Xiphophorus helleri, platy - Xiphophorus maculatus a X. variatus, blackmolla - Poecilia shenops, no patria sem aj mnohé iné druhy, spomeniem len niektoré: Poecilia latipinna, Poecilia velifera, Priapella spp., Gudea sp.. No patrí sem aj mnoho iných, napokon existujú aj kluby a vášne, ktoré vedú ľudí k chovaniu len divokých foriem živorodiek. Živorodkám oplodňovanie zabezpečuje špeciálny orgán, ktorý vznikol zrastením lúčov ritnej plutvy - gonopódium, u rodu Goodeidae a živorodých zástupcov Hemiramphidae ide o o andropódium, XX. Medzinárodná výstava a Majstrovstvá ČR Guppy - Xipho - Molly ktoré vzniklo trochu iným spôsobom. Morfológia gonopódia je rozlišovacím znakom. Tzv. oplodnením do zásoby sa vyznačujú poecildy. Ide zvyčajne o 3-4 vrhy, avšak bol martin_2003 popísaný prípad 11 vrhov bez ďalšieho oplodnenia. Ide o to, že samček oplodní samičku, no spermie v jej tele prežívajú určité časové obdobie. Živorodkám Severnej a Strednej Ameriky vyhovuje voda polotvrdá, až tvrdá, minimálna hodnota pre chov je 4 °dGH, optimum je zhruba medzi 10 - 15 °dGH. Maximálna hodnota sa doporučuje 25 °dGH. Nie málo druhov žije až v brakických vodách, až priamo v mori pri ústiach riek. Z hľadiska vcelku pokojného spolunažívania živorodiek medzi sebou sa doporučuje pre väčšinu druhov kombinácia pohlaví 1:5 v prospech samičiek. Divoké živorodky je vhodné chovať monodruhovo - pre každý druh zvláštna nádrž, vzhľadom na veľkosť rýb nemusí byť ani veľmi veľká, stačí veľakrát 50 litrová. O živorodkách je známe, že značne zaťažujú vodu svojimi výkalmi, preto je nutná silnejšia filtrácia, pravidelná výmena vody a odkaľovanie. S rozmnožovaním úzko súvisí téma šlachtenia. No, samozrejme o šlachtení vravíme aj v rámci druhu. Platy aj mečúne majú rôzne formy, no najťažšie udržateľným sú gupky. Existuje mnoho tvarových aj farebných variantov. V prípade deformovaných jedincov, tieto doporučujem z odchovu, prípadne aj chovu oddeliť. Aj nežiadúce formy je nutné oddeľovať. Pri množení blackmoll sa nám môže stať, že potomstvo nebude celé čierne ako rodičia. Prejavuje sa tú čiastočný návrat do divokej formy. Niektoré jedince budú ako forma calico - akoby postriekané čiernym farbivom. Veľa takýchto jedincov získa farbu po celom tele až v dospelosti. V každom prípade, občas je vhodné pri šlachtení občerstviť chov o jedinca z iného prostredia, napr. od známeho chovateľa, z obchodu apod. 

V rámci živorodiek existujú súťaže (napr.), na ktorých sa dodržujú predpísané štandardy, zvyčajne v týchto kategóriách: Poecilia reticulata, a Xipho-Molly, čiže Poecilia latipinna, Poecilia velifera, Poecilia sphenops, Xiphophorus helleri. Pri nich sa často vystavujú nesúťažne aj " prírodné živorodky". Pri šlachtení je dôležité, či znak je recesívny, alebo dominantný. Ak je dominantný, jeho dedenie sa v zásade dedí aj pri krížení s jedincom bez tohto znaku. Ak je znak recesívny, musíme nájsť pre jeho zachovanie jedinca, ktorý nesie rovnaký znak. Ustálenosť populácie dostaneme najskôr po tretej generácii, kedy sa požadovaný znak vyskytuje a ak sú potomci zdraví a rodia sa živí a sú samozrejme plodní. Obzvlášť niektoré krížence je veľký problém udržať v ustálenej forme. Krížia sa mnohé aj v prírode. Platy Xiphophorus maculatus, X. variatus, X. helleri sa často krížia medzi sebou, čím vzniká množstvo variantov. Blackmolla Poecilia sphenops je pravdepodobne výsledkom šlachtenia divokej formy P. sphenops, P. latipinna, P. velifera. Tvar a sfarbenie najmä gupiek Poecilia reticulata je veľmi variabilné, preto zachovanie jednotlivých variet je veľmi náročne na skúsenosti chovateľa a na priestor, pretože takéto šlachtenie vyžaduje množstvo nádrží. Samičky dlhochvostých foriem majú na chvostovej plutve kresbu, krátkochvosté sú bez farby, no na samičke zväčša nie je vôbec vidieť o akú formu ide - aj o to je ťažšie šlachtiť gupky ako platy, mečúne, molly. Preto nám logika káže zamerať sa na samčeky. Základné - súťažné tvary gupiek sú tieto: vlajka, lýra, rýľ, ihla, šerpa, dva mečíky, kruh, vejár, dolný mečík, horný mečík, plamienok, triangel. S správaní živorodiek sú zaznamenané modely sociálnej hierarchie podobnej niektorým cicavcom, v ktorej dominuje alfa samec. V prípade jeho odchodu, dôjde k jeho nahradeniu. V tomto smere sú agresívnejšie sú len samce mečúňov. Napr. dravý živorodý druh Belonesox belizamus sa pári spôsobom, ktorý je veľmi rýchly, pretože dvojnásobne väčšia samica má snahu menšieho samca zožrať. Preto pri chovaní mečúňov je vhodné chovať buď jedného samca, alebo aspoň piatich, aby sa agresivita rozložila. Tento prípad je obdobný ako pri chove afrických cichlíd rodu Tropheus. Živorodky sa zdržujú prevažne v strednej a vrchnej časti vodného stĺpca.

Čeľaď Hemiramphidae - polozobánky
Podčeľaď Hemiramphinae
Rody: Arrhamphus,
Loligorhamphus, Hyporhamphus, Chriodorus, Oxyporamphus
Podčeľaď Zenarchopterinae
Rody: Dermogenys, Hemirhamphodon, Nomorhamphus, Tondanichthys, Zenarchopterus

Čeľaď Anablepidae
Podčeľaď Anaplepinae
Rod: Anableps
Podčeľaď Jenynsiinae
Rod Jenynsia
Podčeľaď Oxyzygonectinae
Rod Oxyzygonectes

Čeľaď Poecilidae
Podčeľaď Poecilinae
Rody: Alfaro, Alloheterandria, Belonesox, Brachyrhapis, Carlhubbsia, Cnesterodon, Diphyacanthus, Gambusia, Girardinus, Heterandria, Heterophallus, Limia, Micropoecilia, Mollienesia, Neoheterandria, Pamphorichthys, Phallichthys, Phalloceros, Phalloptychus, Phallotorynum, Poecilia, Poeciliopsis, Priapella, Priapichthys, Pseudopoecilia, Quintana, Scolichthys, Tomeurus, Xenodexia, Xiphophorus
Čeľaď Goodeidae

Podčeľaď Goodeinae
Rody: Allodontichthys, Allophorus, Allotoca, Ameca, Ataeniobus, Girardinichtys, Goodea, Hubbsina, Chapalichthys, Characodon, Ilyodon, Neoophorus, Skiffia, Xenoophorus, Xenotaenia, Xenotoca, Zoogoneticus
Podčeľaď Empetrichthyinae
Rody: Crenichthys, Empetrichthys

Peter Kaclík
www.sozo.sk

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

05/2004